Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Informacje dotyczące zmiany i ograniczeń w organizacji pracy Sądu Okręgowego w Ostrołęce

W związku z rozprzestrzeniającą się epidemią COVID-19, spowodowaną koronowirusem SARS-CoV-2 informujemy, że do 30 kwietnia 2020 r. zostały odwołane:

  • wszystkie terminy rozpraw, za wyjątkiem spraw pilnych w rozumieniu § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1141);
  • badania przeprowadzane z udziałem osób trzecich przez Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów przy Sądzie Okręgowym w Ostrołęce.

W Sądzie Okręgowym w Ostrołęce wstrzymuje się do odwołania:

  • dyżury w poniedziałki do godz. 18.00,
  • przyjęcia interesantów przez Prezesa Sądu w ramach skarg i wniosków.

Biuro Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Ostrołęce zaprzestaje do odwołania bezpośredniej obsługi interesantów. Prosimy aby informacje o sprawach zawisłych w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce pozyskiwane były drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dane do kontaktu:

  • Biuro Obsługi Interesanta Sądu Okręgowego w Ostrołęce

tel. 29  765 01 28, e-mail: boi@ostroleka.so.gov.pl,

  • I Wydział Cywilny

tel. 29 765 01 25, e-mail: cywilny@ostroleka.so.gov.pl,

  • II Wydziale Karnym

tel. 29 765 01 02, e-mail: karny@ostroleka.so.gov.pl,

  • III Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

tel. 29 744 41 76, e-mail: wydzial.pracy@ostroleka.so.gov.pl

  • Elektroniczną Skrzynkę Podawczą – ePUAP
  • za pośrednictwem Portalu Informacyjnego.

Biuro Podawcze Sądu Okręgowego w Ostrołęce – przyjmuje wyłącznie pisma w sprawach pilnych. Korespondencja wpływająca do Sądu od operatorów pocztowych lub instytucji jest poddawana 24-godzinnej kwarantannie i na drugi dzień przekazywana komórkom organizacyjnym.

Czytelnia akt Sądu Okręgowego w Ostrołęce – udostępnienie akt następuje po uprzednim telefonicznym lub e-mailowym uzgodnieniu, wyłącznie w sprawach pilnych, tj. konieczności zajęcia stanowiska w sprawie w terminie zakreślonym przez Sąd, lub biegiem terminu do wniesienia środka odwoławczego.

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Ostrołęce zaprzestaje do odwołania bezpośredniej obsługi interesantów. Zapytania i wnioski o udzielenie informacji  można kierować przez system e-KRK lub drogą pocztową, w razie pytań informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 29 765 01 10.

Kasa Sądu Okręgowego w Ostrołęce nie obsługuje bezpośrednio interesantów do odwołania. Wszelkich opłat należy dokonywać na konta bankowe Sądu wskazane na stronie internetowej za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub systemu E- Płatności. Zakupu e-znaków należy dokonywać za pośrednictwem systemu E- Płatności dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl

Wejścia Stron/Interesantów do Sądu Okręgowego w Ostrołęce ogranicza się wyłącznie do osób wezwanych, których rozprawa nie została odwołana lub umówionych do Czytelni akt. Osoby wchodzące do Sadu Okręgowego w Ostrołęce poddawane są pomiarowi temperatury ciała ,dezynfekcji rąk, wywiadowi czy w okresie ostatnich 14 dni nie przebywały za granicą, nie miały kontaktu z osobami zarażonymi. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury ciała (380  C i powyżej), odmowy poddania się badaniu temperatury i dezynfekcji rąk, jak też po stwierdzeniu w wywiadzie, że w okresie ostatnich 14 dni przebywały za granicą lub miały kontakt z osobą zarażoną -  osoby te nie będą wpuszczane do budynku Sądu.