Przejdź do treści

Jesteś tutaj

ogłoszenie dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Jana Uliszewskiego

Sygn. akt.  I C 339/19

ZARZĄDZENIE

Dnia  26 kwietnia 2019 r.

Przewodnicząca w Sądu Okręgowy  w Ostrołęce I Wydział Cywilny 
SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 
w dniu 26 kwietnia 2019 r. w Ostrołęce 
sprawy z powództwa Ireny Uliszewskiej 
przeciwko Janowi Uliszewskiemu 
o rozwód
- po rozpoznaniu wniosku powódki o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego 

zarządza:

na podstawie art. 144 k.p.c.:
1)  dla pozwanego Jan Uliszewskiego (PESEL 59082214753) urodzonego dnia 22 sierpnia 1959r. w Przasnyszu, syna Bronisława i Henryki, którego miejsce pobytu nie jest znane (ostatnie adresy zamieszkania: Przasnysz ul. Szpitalna 13/11; Turowo 12 gmina Czernice Borowe, województwo mazowieckie) ustanawia kuratora procesowego w osobie  – Anny Zysk – Majkowskiej pracownika Sądu Okręgowego o w Ostrołęce .
2)  zarządza publiczne ogłoszenie o ustanowieniu kuratora w budynku sądowym, na stronie internetowej Sądu, lokalu Urzędu Miasta Przasnysz oraz Urzędu Gminy Czernice Borowe, właściwych dla ostatniego miejsca zamieszkania pozwanego.   
3)  uzależnia skuteczność doręczenia pozwu kuratorowi od upływu 1 miesiąca od chwili dokonania obwieszczeń.