Przejdź do treści

Jesteś tutaj

ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu Pawła Żach

Sygn. akt I C 790/19

Z A R Z Ą D Z E N I E

Dnia 7 lutego 2020 roku 

Sąd Okręgowy w Ostrołęce I Wydział Cywilny
Przewodnicząca: sędzia Grażyna Szymańska - Pasek 
w sprawie z powództwa Anny Żach
przeciwko Pawłowi Żachowi
o  rozwód

zarządzam
na podstawie art. 144 k.p.c.

1)     dla pozwanego Pawła Żacha urodzonego 18 marca 1972 roku syna Waldemara i Danuty, którego miejsce pobytu nie jest znane, ustanowić kuratora w osobie Doroty Jasińskiej– pracownika Sądu Okręgowego w Ostrołęce,
2)     ogłoszenie publiczne o ustanowieniu kuratora umieścić w budynku sądowym Sądu Okręgowego w Ostrołęce i lokalu Urzędu Miasta Ostrołęka, z oznaczeniem sprawy w której go ustanowiono,  
3)     uzależnić skuteczność doręczenia pozwu kuratorowi od upływu 1–ego miesiąca od daty dokonania ogłoszenia obwieszczeń.