Przejdź do treści

Jesteś tutaj

ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Sł. Jusińskiego

Sygn. akt.  I C 58/20 

POSTANOWIENIE 

Dnia  28 lutego 2020 r.

Sądu Okręgowy  w Ostrołęce I Wydział Cywilny 
w składzie Przewodniczący Sędzia  Małgorzata Mikos-Bednarz
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 
w dniu 28 lutego 2020 r. w Ostrołęce 
sprawy z powództwa  Banku Milenium S. A. z siedzibą w Warszawie 
przeciwko Sławomirowi  Jusińskiemu 
o zapłatę 
- po rozpoznaniu wniosku powoda o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego

postanawia

na podstawie art. 144 k.p.c.:
1)  dla pozwanego Sławomira Jusińskiego (PESEL 65051110416) urodzonego dnia 11 maja 1965r. w Nasielsku, syna Mariana i Marianny z domu Ciesielska, którego miejsce pobytu nie jest znane (znane adresy zamieszkania: Konary 26, 05-190 Konary oraz Omięciny 41, 09-131 Joniec, województwo mazowieckiej) ustanawia kuratora procesowego w osobie Anny Zysk- Majkowskiej  – pracownika Sądu Okręgowego w Ostrołęce.
2)  zarządza publiczne ogłoszenie w budynku sądowym, na stronie internetowej sądu i lokalu Urzędu Gminy Nasielsku oraz w Urzędzie Gminy w Joniec (właściwych dla miejsc zamieszkania pozwanego) o ustanowieniu kuratora;
3)  uzależnia skuteczność doręczenia pozwu kuratorowi od upływu 1 miesiąca od chwili dokonania  obwieszczeń.