Przejdź do treści

Jesteś tutaj

ogłoszenie o ustanowieniu kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu Wojciecha Łachackiego

Sygn. akt I C 1081/18
ZARZĄDZENIE
Dnia 11 lutego 2019 r.
Przewodniczący – Sędzia Sądu Okręgowego w Ostrołęce Monika Strzyżewska
po rozpoznaniu w dniu 11 lutego  2019 r. w Ostrołęce 
na posiedzeniu niejawnym 
sprawy z powództwa Ewy Katarzyny Łachackiej
przeciwko Wojciechowi Łachackiemu 
o rozwód
zarządza:
na podstawie art. 144 k.p.c.
1. ustanowić dla pozwanego Wojciecha Łachackiego, syna Józefa Henryka Łachackiego i Krystyny Łachackiej z domu Kuchta, ostatnio zamieszkałego w Borawem 96A, 07-411 Rzekuń, którego aktualne miejsca pobytu nie jest znane, kuratora procesowego w osobie Krystyny Łachackiej zam. w miejscowości Nowe Wielątki 82, 07-205 Rząśnik– matki pozwanego,
2. zarządzić ogłoszenie publiczne o ustanowieniu kuratora w budynku sądowym oraz lokalu Urzędu Gminy w Rzekuniu z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono,  
3. uzależnić skuteczność doręczenia kuratorowi odpisu pozwu od upływu 1. miesiąca od daty dokonania obwieszczeń.